InterLog

Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start-Up

Despre proiect:

Site-ul proiectului: https://smartstartup.projects.uvt.ro/despre-proiect/

Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up este un proiect integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT.

Urmărim promovarea utilizării soluțiilor TIC, a inovării sociale și a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă.

Proiectul propune formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest; stagii de practică în intreprinderi; finanțare planuri de afaceri; servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat; monitorizare și dezvoltare afaceri finanțate).

Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Interlog Com S.R.L propun acest proiect pentru 330 persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din Regiunea Vest și au reședința sau domiciliul în Regiunea Vest.

Proiectul Susținerea și Motivarea Antreprenorilor Responsabili și Talentați – SMART Start Up este co-finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Proiectul în cifre:

Valoare totală proiect:  12.903.549,41 lei

Finanțare nerambursabilă: 12.772.908,97 lei

Perioada de implementare: 11.01.2018 – 10.01.2021 (36 luni)

Nr. de locuri de muncă nou-înființate: minimum 104

Nr. de persoane care beneficiază de formare antreprenorială: 330

Întreprinderi finanțate: 52

 

Obiective:

Obiectivul general al proiectului în reprezintă dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea  Vest în domeniul științelor exacte, cu accent pe IT, care vor promova utilizarea soluțiilor TIC adecvate, a inovării sociale și a dezvoltării durabile destinate creării a minim 104 de locuri de muncă.

Obiective Specifice

Ob. sp. 1: Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 600 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și doresc să înființeze o afacere) asupra oportunităților de formare antreprenorială la nivelul Regiunii Vest, stagii de practică în intreprinderi, finanțare planuri de afaceri, servicii personalizate de consiliere, consultanță și mentorat în vederea implementării planurilor de afaceri, monitorizare funcționare și dezvoltare afaceri finanțate.

Ob. sp. 2: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 330 de persoane fizice ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană, din Regiunea de Vest, prin participarea la formare profesională în domeniul antreprenoriatului.

Ob. sp. 3: Selectarea și subvenționarea a 52 de planuri de afaceri în vederea înființării și demarării de intreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea de Vest.

Ob. sp. 4: Funcționarea și dezvoltarea a 52 de intreprinderi în Regiunea de Vest în domeniul științelor exacte, preponderent IT, precum și intreprinderi care vor promova cercetarea, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovarea sociala, utilizarea și calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări, care vor genera minim 104 locuri de muncă.

 

Despre parteneri

Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara are rolul de Lider în cadrul proiectului și își propune să dezvolte un proiect viabil care să răspundă priorităților de dezvoltare ale Regiunii de Vest, cu capacitate de intervenție în toate județele Regiunii Vest. Universitatea de Vest din Timișoara a manifestat și manifestă interes în vederea sprijinirii dezvoltării antreprenoriatului, a mediului de afaceri în Regiunea de Vest, rol asumat prin Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2016-2020. Contractele încheiate de UVT cu instituţiile publice, organizaţiile nonguvernamentale şi cu agenţii economici vizează stimularea culturii antreprenoriale în formarea profesională şi popularizarea ştiinţei în mediul socio-economic.

 

Interlog Com SRL

Interlog Com SRL are rolul de Partener în cadrul proiectului, cu o vastă experiență în dezvoltarea și promovarea antreprenoriatului ca opțiune în carieră, promovarea creării de afaceri și de activități pe cont propriu ca mijloace de stimulare a dezvoltării locale și coeziunii sociale, promovarea oportunității în rândul persoanelor care doresc să își înființeze afaceri de a-și utiliza competențele și de a-și crea propriul loc de muncă. Interlog Com SRL deține o experiență de activitate de peste 17 ani, este furnizor de formare profesională autorizat în programe de inițiere „Competențe antreprenoriale” din 2011 și desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management.

Valoarea adăugată a parteneriatului constă în reunirea experiențelor partenerilor, fiecare dintre aceștia având o misiune relevantă pentru obiectivele proiectului și un rol semnificativ în dezvoltarea unui program integrat de susținere a înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea Vest, destinat creării de noi locuri de muncă durabile. Poziționarea geografică a partenerilor în Regiunea Vest va permite promovarea proiectului la scară largă, selectarea membrilor grupului țintă din toate județele regiunii Vest și dezvoltarea de start-up-uri și crearea de locuri de muncă în toate județele regiunii.

Condiții de eligibilitate

Persoanele care doresc să se înscrie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban, în Regiunea Vest a României;
 2. Au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban in Regiunea de Vest, a Romaniei.
 3. Nu beneficiază sau nu a beneficiat de finanţare prin alte proiecte pentru servicii de antreprenoriat;
 4. Nivel de studii – minim liceu cu examen de bacalaureat;
 5. Nu au beneficiat de subvenții pentru finanțarea unei afaceri proprii, ajutor de minimis;
 6. Vor avea disponibilitatea de a participa la activitatea programului de formare antreprenorială pentru care au fost selectate;
 7. Nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi;
 8. Urmează/au urmat studii în domeniul științelor exacte, activează/au activat în domeniul științelor exacte.
 9. Vor fi motivate pentru implicare în activitățile proiectului.

 

!!! Din cadrul grupului țintă nu pot face parte tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.

 

Grupul țintă al proiectului va fi format din 330 de persoane fizice, dintre care:

 • 100 persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai intreprinderilor individuale și membrii intreprinderilor familiale), cu resedința sau domiciliul în Regiunea Vest.
 • 230 șomeri și persoane inactive (studenți, persoane casnice) cu resedința sau domiciliul în Regiunea Vest și intentionează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban din Regiunea Vest.

 

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din toate cele 4 județe ale Regiunii de Vest:

 • Județul Timiș;
 • Județul Arad;
 • Județul Hunedoara;
 • Județul Caraș-Severin.

Minim 20 de persoane vor fi selectate din fiecare județ al Regiunii Vest.

 

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri va fi postată în perioada imediat următoare.

Procesul de selecție a planurilor de afaceri va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure oprocedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale ghidului România Start Up Plus și ale legislației aplicabile. Planurile de afaceri selectate vor beneficia de ajutor de minimis acordat pentru punerea acestora în aplicare.

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 52 planuri de afaceri care vor primi finanțare prin Schema de minimis Romania Start Up Plus.

 

Condiții de eligibilitate privind participanții:

La concursul organizat în cadrul proiectului, în vederea evaluărilor planurilor de afaceri, pot participa:

–       Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în Regiunea Vest – Județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, care au participat la programul de formare antreprenorială derulat în cadrul proiectului, precum și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate de beneficiarul contractului de finanțare în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.

–       Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la data semnării contractului de subvenție.

Vor fi sprijinite și înființate cel puțin 2 întreprinderi în fiecare județ al Regiunii Vest:

–       Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Arad;

–       Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Caraș-Severin;

–       Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Hunedoara;

–       Minim 2 întreprinderi înființate în Județul Timiș.

Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 5 (10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului).

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă, întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt legal constituite în România – Regiunea Vest și își desfășoară activitatea în România – Regiunea Vest;

b) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

c) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

d) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;

e) este direct responsabil de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;

f) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

g) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”România Start-Up Plus”, respectiv:

–       angajarea a minimum 2 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis;

–       asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;

–       asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;

–       respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.

h) valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost).

 

Interlog Com SRL
Brad,
Str. Republicii, Nr. 10
Hunedoara.

e: office@interlog.ro
t: 0254 606040
f: 0254 60 60 04

Despre Noi

De peste 17 ani, SC Interlog Com SRL ofera servicii hardware si suport tehnic IT&C de cea mai inalta calitate in zona Brad si in imprejurimi. Pentru companii, oferim servicii pe baza unui contract de administrare si înretinere a tehnicii de calcul sau a unui contract de service la cerere care asigura rezolvarea tuturor problemelor aparute în functionarea tehnicii de calcul indiferent de volumul sau specificul acestoara. Pentru persoane fizice oferim servicii de diagnosticare, depanare, instalare, configurare si optimizare sisteme, la cerere, in service-ul nostru din localitatea Brad, Str, Republicii, Nr. 10.
Top